აქციის დამთავრებამდე დარჩა:

მუშაობის ნებართვა

მუშაობის ნებართვა შორეული საზღვარგარეთის მოქალაქეებისათვის, მაღალკვალიფიცირებული თანამშრომლებისა და საზღვარგარეთის სტუდენტებისათვის

მომსახურეობის № დახმარება გაფორმებაში რა სახის დოკუმენტები აუცილებელია წარსადგენად გაფორმების ვადა ფასი

1

მუშაობის ნებართვა საზღვარგარეთის სტუდენტებისათვის ”გამზადებული ფორმით”, რფ-ში შესვლაზე ნებართვის ჩათვლით  1 წლის ვადით

1. საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი.

2. რეგისტრაციის ასლი.

3. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

4. ფერადი მქრქალი ფოტოსურათები 3*4 სმ – 2 ც.

5. შესვლაზე მოწვევასთან ერთად

3 კვირა

41 900 რუბ.

2

შორეული საზღვარგარეთის მოქალაქეებისათვის ”გამზადებული ფორმით”, რფ-ში შესვლაზე ნებართვის ჩათვლით 3 წლის ვადით

1. საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი.

2. რეგისტრაციის ასლი.

3. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

4. ფერადი მქრქალი ფოტოსურათები 3*4 სმ ფორმატით – 2 ც.

5. შესვლაზე მოწვევასთან ერთად

3 კვირა

44 900 რუბ.

3

”გამზადებული” მუშაობის ნებართვა  მაღალკვალიფიცირებული თანამშრომლებისათვის რფ-ში შესვლაზე ნებართვის ჩათვლით 3 წლის ვადით

1. საზღვარგარეთის პასპორტის ასლი.

2. რეგისტრაციის ასლი.

3. სამიგრაციო ბარათის ასლი.

4. ფერადი მქრქალი ფოტოსურათები 3*4 სმ ფორმატით – 2 ც.

5. შესვლაზე მოწვევასთან ერთად

3 კვირა

44 900 რუბ.

მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტის თავისებურებები:
1) სამსახურში მის ჩამოსასვლელად კვოტის გაფორმება არ მოითხოვება;
2) მას შეუძლია დაპატიჟოს მთელი მისი ოჯახი და იცხოვროს ქვეყნის ტერიტორიაზე;
3) იგი თავისუფლდება მიგრაციისა და ადგილსამყოფელის მიხედვით აღრიცხვაზე აყვანისგან 90 დღის ვადით ;
4) მას შეუძლია იმუშაოს სამი წლის განმავლობაში, შემდეგ მრავალჯერადად გააგრძელოს თავისი მუშაობის ნებართვა;
5) შრომითი კონტრაქტის დასრულებისას, 30 დღის ვადაში მას შეუძლია მოძებნოს ახალი დამსაქმებელი;
6) მისი მუშაობის ნებართვა ვრცელდება ერთდროულად რუსეთის ფედერაციია რამოდენიმე სუბიექტში და ა.შ.

 

2014 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები რფ კანონმდებლობაში, რომლის თანახმად უცხო ქვეყნის სტუდენტებს შეუძლიათ იმუშაონ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე სწავლის პერიოდში.


უცხოელ სტუდენტებს, რომლებიც დაუსწრებლად სწავლობენ რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში 2014 წლიდან უადვილდებათ მუშაობის ნებარვის მიღების წესი (რუსეთის ფედერაციის 2013 წლის 23 ივლისის ფედერალური კანონი № 203-ФЗ ქ. მოსკოვი ”რუსეთის ფედერაციაში მყოფი უცხო ქვეყნის მოქალაქეების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ” ფედერალურ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე” და რუსეთის ფედერაციის ცალკეული საკანონმდებლო აქტები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისათვის რუსეთის ფედერაციაში სწავლებისათვის დამატებითი ხელსაყრელი პირობების შექმნის მიზნით, ძალაში შედის 2014 წლის 1 იანვარს)
კანონმდებლობაში ცვლილებები ითვალისწინებენ დოკუმენტების მინიმალური პაკეტის დადგენას განმცხადებელი-სტუდენტისათვის, მისი განცხადების საჩქარო წესით განხილვას და ნებართვის გაცემას ყოველწლიურად დასადგენი კვოტების მიუხედავად.


ამასთან შრომით საქმიანობას უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა აწარმოებდეს ქალაქის (ოლქის) ტერიტორიაზე, სადაც მდებარეობს უმაღლესი სასწავლებელი, რომელშიც გადის სწავლებას, ან უშუალოდ უნივერსიტეტში, სადაც სწავლობს სტუდენტი.


მუშაობის ნებართვა ეძლევა დადებული შრომითი ხელშეკრულების ვადით, მაგრამ არაუმეტეს ერთი წლისა. ნებართვის მოქმედება გრძელდება, თუ სტუდენტი აგრძელებს სწავლას, და უქმდება უმაღლეს სასწავლებელში სწავლების შეწყვეტის შემთხვევაში. კანონი ასევე ადგენს, რომ უცხოელს ჩვეულებრივი სასწავლო ვიზით შეუძლია იმუშავოს სპეციალური დოკუმენტების გაფორმების გარეშე.


მუშაობის ნებართვა –  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის აუცილებელი დოკუმენტია, რომელიც აძლევს უფლებას მოსკოვსა და მოსკოვის ოლქში სამუშაო საქმიანობის განხორციელებაზე. მისი მიღებით შესაძლებელია მითითებული სპეციალობით მუშაობის მოძებნა კერძო პირთან ან კომერციულ ორგანიზაციაში. ერთადერთი პირობაა – ისინი უნდა მდებარეობდნენ ნებართვაში მითითებული რეგიონის ფარგლებში. გაცემული დოკუმენტი ძალაშია ერთი წლის მანძილზე. ვადის ამოწურვის შემდეგ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მოუწევს განმეორებით გაიაროს მიღების პროცედურა, მათ შორის საზღვრის გადაკვეთის შესრულებით.

მუშაობის ნებართვის მიღება მოითხოვებს დოკუმენტაციის სრული პაკეტის შეგროვებასა და წარდგენას, რომელსაც ეკუთვნის პირადობის მოწმობა, სამიგრაციო ბარათი, სამთვიანი რეგისტრაციის ასლი.

ჩვენი მომსახურეობები
გამოხმაურებები